لیست ماده های مسابقاتی

نام تعداد ثبت نامی رنج سنی از متولدین تا متولدین نتایج آنلاین
1 دور - متولدین 93 (دختر) 0 1393/1/1 1393/12/29
1 دور - متولدین 92 (دختر) 6 1392/1/1 1392/12/29
1 دور - متولدین 91 (دختر) 10 1391/1/1 1391/12/30
1 دور - متولدین 90 (دختر) 9 1390/1/1 1390/12/29
2 دور - متولدین 89 (دختر) 9 1389/1/1 1389/12/29
2 دور - متولدین 88 (دختر) 3 1388/1/1 1388/12/29
2 دور - متولدین 87 (دختر) 5 1387/1/1 1387/12/30
3 دور - متولدین 86 (دختر) 6 1386/1/1 1386/12/29
1 دور - متولدین 93 (پسر) 1 1393/1/1 1393/12/29
1 دور - متولدین 92 (پسر) 9 1392/1/1 1392/12/29
1 دور - متولدین 91 (پسر) 3 1391/1/1 1391/12/30
1 دور - متولدین 90 (پسر) 6 1390/1/1 1390/12/29
2 دور - متولدین 89 (پسر) 4 1389/1/1 1389/12/29
2 دور - متولدین 88 (پسر) 2 1388/1/1 1388/12/29
2 دور - متولدین 87 (پسر) 3 1387/1/1 1387/12/30
3 دور - متولدین 86 (پسر) 5 1386/1/1 1386/12/29
test dual 0 1348/12/5 1396/6/29
تست duration round 0 1348/10/11 1396/6/29