لیست ماده های مسابقاتی

نام تعداد ثبت نامی رنج سنی از متولدین تا متولدین نتایج آنلاین
ماده 1 دور متولدین 93-94 -پسر 0 1393/1/1 1394/12/29
ماده 1 دور متولدین 92 -پسر 0 1392/1/1 1392/12/29
ماده 1 دور متولدین 91 -پسر 0 1391/1/1 1391/12/30
ماده 2 دور متولدین 90 -پسر 0 1390/1/1 1390/12/29
ماده 2 دور متولدین 89 -پسر 0 1389/1/1 1389/12/29
ماده 2 دور متولدین 88 -پسر 0 1388/1/1 1388/12/29
ماده 3 دور متولدین 87 -پسر 0 1387/1/1 1387/12/30
ماده 3 دور متولدین 86 -پسر 0 1386/1/1 1386/12/29
4444444444444 0 1388/12/1 1388/12/29